לעשיית מנוי על העיתון
2002 רבמבונב 30 ,ג"סשת ולסכב ה"כ תבש םוי
לא רואיםדף הבית
ישיש םוי הירלג << תספדומה הרודהמה
הכורעת
בצעה סקלפרל לוגרת
יפש רדמס תאמ
"די" :הלעמל ;ץישפיל ירואו סורג ןתיא ,"םירבג"
סוקרומ לנמו ןמואב תימולש ,(טרפ)
:רצוא .תילארשי הקימרקל הלנאיבה
,לארשי ץרא ןואיזומ .רלה ןירוס
ביבא לת

,תילארשי הקימרקל הלנאיבה
םעפב הלא םימיב תמייקתמה
ךא ,בזכאמ עוריא איה ,היינשה
ןירוס רצואה .ןיינע לוטנ אל
לש תנוכתמב התוא ןנכית רלה
םירקמב םיברעמה ,הלועפ יפותיש
םינמאל הקימרק ינמא ןיב םיבר
רויצב לחה - םירחא םימוחתמ
תולכירדאב הלכו ליטסקט בוציעו
תאזה תרגסמה תריצי .רויאו
קינעהל ,הארנ ךכ ,הדעונ
ןדיעב הקימרקב תומולגה תויורשפאה תא שיגדהל רקיעבו החנמ וק הלנאיבל
תובוט תונווכ ,םלואו .יתוברת ןויד לכב חתפמה תלמ איה תוימוחת-בר ובש
.םיקפסמ םניא ןיינעמ ןויערו

לש םינתיבבו תובחרב ,התבוטב אלש ,םירוזפ הלאניבה לש הגוצתה יחטש
יכ הארנ .לארשי ץרא ןואיזומ
תא זכרלו תוסנל היה ףידע
הקיז רוציל וא ,דחי םיגצומה
עבקה תגוצת ןיבל םניב
תירקיעה היעבה םלוא .ןואיזומב
יכ הארנש ךכב הצוענ עוריאב
לשב אל ורחבנ תובר תודובע
ןתמאתהל תודוה אלא ,ןתוכיא
.התוותוהש תרגסמל

ןעטמל סחייתה אל םינמאהמ דחא ףא
תובר ךא ,לארשי ץרא ןואיזומ ,הכורעתה לש התגצה םוקמ לש יגולואידיאה
תוריצי לש ןכרדכ .יטילופה בצמל תוביגמ הלנאיבב תוגצומה תוריציה 46-מ
.שדח יתרוקיב רוא וילע תוכפוש תוטעמ קר ,הווהל תוסחייתמה תויתרהצה
,תויטסקרס וא תורישי ,תורעה ןיעמכ תולבקתמו תויטקלפמ תולבוס ןבור
ןיבל המכסה לש שאר דונמ ןיב הענ תוררועמ ןהש הבוגתה .ץראב תואיצמל
.הקעומ הרשמש קיבדו יטננמיא חוכ ןיעמ אוה "בצמה" ןאכ םג הנה - תואל
.בוש תורמאנ ,רבעל רקיעב ומיאתהש הלא ,תוקוחשה תורימאה

תילארשיה העדותב בטיה עובטש יומידב םישמתשמ ,לשמל ,ןרק ןורשו ןבא ידוא
העוקב ,ףורש ץוב היושעה ,הפמה .קוריה וקה תולובגב לארשי תנידמ תפמ -
תיארנו ,ךומנ ןחלוש לע תבצומ איה .תוררופתה ףס לע תדמועכ תצרוחמו
אוהש הארנ - ילאנב טעמכ הזה יומידה םלוא .הקנולא לע השק עוצפכ וילע
םירבדמש עגרב םילארשי לצא ררועתמה בצעה סקלפר תא תורגל ידכ קר ןנכות
.ןכותמ קיר בצעל טרפ רבד ןאכ ןיא ."בצמה" לע

ןמואב .המוד היעבמ תלבוס סוקרומ לנמו ןמואב תימולש לש הריציה םג
בותכ ןקלח לע .תועוטק םיידי תופכ לש תורוש-תורוש וביצה סוקרומו
תורחאו ,םדב ופטשנ וליאכ ,םודאב "אל" הלמה תססונתמ תורחא לע ,תיברעב
לבא ,עוגיפ תריזב םירוזפ ףוג ירביאל איה תידיימה היצאיצוסאה .תוחיופמ
.תאז תושעל החילצמ הניא עזעזל הדעונש הרימאה

תטולב לא שממ ךיבמ ןפואב הנופ רבכ ץרג היחו םותי הדרו לש "קחשמ ומכ"
תוגונ ויניע - םיילגר עוטק רבג לש לספ וביצה םייתשה .הפוצה לש תועמדה
השימח וחנוה וביבס .חלמ לש לגעמ ךותב - ןוליינמ לארשי לגד ודיבו
.ידממ-וד ןורכיזל וכפהנש תועוטקה וילגרל לשמ - םיילגר לש םירויצ

לש "םירבג" איה ,הלאניבב הללכנ עודמ רורב אלש ,דחוימב העורג הדובע
,םירבג לש םיהז וסרוט תרוש וביצה םיינשה .ץישפיל ירואו סורג ןתיא
םתרגסמבש םיטקיורפה תא הריכזמ האצותה .הנוש ןפואב םהמ דחא לכ וטשיקו
ויהו ,ןד שוגב םירטועמ םיניפלודו םיניווגניפ לש קיטסלפ ילספ ורזופ
.תונמאה לש תוליז תניחבב

ילש לש םתריצי - "ךרובמ לובי"ב עיפומה ,הרואכל ירונימ יומידב אקווד
םיינשה .תוריציה ראשב םירסחש ןודיעו המצוע שי - אירול ילאו יררה
,םיתיזה .הקימרק םייושע םיינועבצ םיתיז וביבס ורזיפו תיז ץע וביצה
אלש השק .לוקלק לש ,זובזב לש השוחת םיררועמ ,קיטסלפ תשר לע םיחנומה
םיקסומה דגנ םיחטשב םילחנתמה םילהנמש המחלמה לש רשקהב םתוא תוארל
.םיאניתשלפה

ילטקוט הילט לש ןתדובע ,"ךתיב הנב"ב תאצמנ רתוי תענצומ תיטילופ הרימא
לש ףוריצכ תוארנה ,תונטק םירוגמ תונוכש יתש ונב תוינמאה .ןיבור לעיו
- םידלי םינובש םירע הריכזמה היצרופורפסידב - תובצינ ןהבו ,תובוב יתב
םיניחבמ בורקמ קר .הקימרק םייושעה בוחר טוהירו ןורומח ,עוצעצ תוינוכמ
ושטנ ןהיבשותו ארונ רבד ןהב עריא וליאכ ,תוררופתמ וללה תונוכשהש
תואיצמל םג ילואו םילארשיה לש םידחפל בטיה רשקתמ יומידה .ןתוא
הריציהמ הלועה קחשמה תשוחתו תוירירבשה ,תועינצה אקווד .תיניתשלפה
.בלה תא תובוש

תובוטה ןה קהבומ ןפואב תויטילופ ןניאו יתונמא-םינפ ןניינעש תודובעה
המדנש המ דחי םיגיצמ ןייטשדלוג ירגו ןיסוג דינואיל .הכורעתב רתוי
.הפצרה לע םיחנומש ,הקימרקמ תוינמח יחרפ איה תחאה .תודרפנ תוריציכ
םלסנא לש תודובע לופיטה ןפואב תוריכזמ ןייטשדלוגו ןיסוג לש תוינמחה
,האלומ אל שמשל ןתהימכ וליאכ תולמקו תורדוק ןה :90-ה תונש עצמאמ רפיק
.תושבייתהל הביסה איה וליאכ - ךכמ עורג וא

השודג איה .יתרוסמ יפוריא טיהרכ תיארנש הנבל תינורא איה היינשה הדובעה
ייומד םימושירה תא רייצ ןייטשדלוג ןהילעש ,תונטק הקימרק תורוטאינימב
םשורה ןאכ םג ,ןיבורו ילטקוט לש הדובעב ומכ .ול םיידוחייה סקימוקה
םיניחבמ םייפקשמ לש וא תוקונית לש הקימרק תורוטאינימ לע .העטמ ןושארה
,םילקועמ םיפא ירויצב ןכו ,הלחמ לש האצות םיארנה םימתכב םואתפ
.וילעמ ףחרמ האושה ןורכיזש םיאפר ןוראל ולוכ ןוראה תא םיכפוהש

ןב הנחו לארב תנע לש "רוחש לגד" איה הכורעתב תופיה תוריציה תחא
תובחר היתויועמשמ לבא ,תיטילופ הרימא הב תוארל רשפא .ירזלוי-םייח
ץרחנ םדצ לעש ,הריס ייומד םינבל םילכמ ינשמ תבכרומ הריציה .רתוי הברה
החישמ וזכרמבו ריקהמ יולתה הזג דב ןבלמ לע תדמוע תאזכ הריס לכ .ץירח
ינושרג השמ לש תמדקומ תילאוטפצנוק הריצי ומכ .רוויח רופא עבצ לש הבחר
לארב םג ,"רוחש ולש םינפה לבא ןבל ריינה" ףד לע בתכנ הבש ,70-ה תונשמ
דב :םמצע הריציה ירמוחב דואמ ןדועמ ןפואב תוקסוע ירזלוי-םייח ןבו
ףנפנתהל םירומא וילעש םוקמה ילוא ןהש ,תוריסהו ;לגדכ עובצה הזגה
רופא םא יכ רוחש וניא רוחשה .תואדו רסוחו תוריהב יא תופקשמה ,םילגד
.תעקובמ הריסהו

םגדכ תיארנש ,ינדה לארשיו רטיב ימענ לש "רצח" איה המישרמ הריצי דוע
םירמוחה .החותפ רדג ןיעמו םילילג ינש ולסיפ םיינשה .ןדועמ ינוטקטיכרא
םינשב ינדה קסוע ובש ,דובל ץעו - רטיב תרצוי ובש רמוחה - הקימרק םה
.תונורחאה

סדה ורציש ,תובכרומ תויטסינרדומ תורוצב םינבל םילטרגא תרוש םג
םהילעש ,םידכה .םיילכירדא םימגד הריכזמ ,ןמלדיא ןרקו רינ-גרבנזור
,ילכירדא םושירכ קפס יטקרטסבא םושירכ קפס םיארנש םימושיר םיססונתמ
האמה תישאר לש יסורה םזיוויטקורטנוקה תפוקתמ תולכירדא ימגד םיריכזמ
.20-ה

לחר לש תינועבצה הדובעב םג שי תולכירדאל רתוי תעשעושמו הרישי תוסחייתה
ינשב .הקימרקמ םייטסטנפ קנע ירעש לש םימגד ורציש ,רימצ לאגיו
.החותפ ךרדבו למרכב םירעשה תא וביצה םה םי'זאטנומוטופ

תספדומה הרודהמה
30.11.02 תבש םוי
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
טרופס
ישיש םוי ןויליג
תורפסו תוברת
ישיש םוי הירלג
םיפסומ
ץראה ףסומ
ן"לדנ ףסומ
םירפס
תואירב ףסומ
ץראהב ףלוחה עובשה
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
רתאה ןונקת | תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה | רתאל המשרה
"ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©