לעשיית מנוי על העיתון
2002 לירפאב 20 ,ב"סשת רייאב ח' תבש םוי
לא רואיםדף הבית
ישיש םוי ןויליג << תספדומה הרודהמה
תונמא הנממ יתישע זא ,ןולסב יל הבשייתה הניו
פר דוד תאמ
םייומידה תא .התריציב ילטקוט הילט תא תשמשמ היבא לדג ובש תיבה תלוכת
םישמשמ ןלצרופה ינולספו ,היתודובעל הקיתעמ איה התבס לש םינלבוגהמ
דיימ-ידר יצפח הל
יחרזמ רואיל :םולצת
."םיקופד ןלצרופ ידכ" עקר לע וידוטסב ילטקוט
הלכתמ תוירמוח
הדלונש םויב ,'51 רבמטפסב השישב
רלייצ ילע ןמזוה ,היינשה ותב
עיגהש ןעטמ לבקל הפיח למנל
עובשה ותואב .דנלריאמ ורובעב
רלייצ תחפשמ תיב לא ועיגה
הטועפ תירבצ תקונית ןח תמרבש
וכותבש טפיל - לודג ץע ןסחמו
יאניווה ותיב תלוכת הזורא התיה
טפילה .םישולשה תונשמ רלייצ לש
לש קחורמה הצקב םינבל לע חנוה
םיצפחה תיברמו תיבה רצח
תיבה לא ורבעוה וב ונסחואש
.וב ועמטנו

םידירש הרמישש ,וז חנ תביתמ
ףנכ רתנספ - הניווב באה לדג הבש תירמוחה הביבסה האצוה ,דחכנ םלועמ
.תובר תונמא תוריציו תופס ,תודיש ,וירוה לש הנישה רדח יטיהר ,לודג

ינולספ ןיב - '49 תדילי ,רלייצ לש הרוכבה ותב ,הילט םג הלדג תיבב
.הריכה אל םלועמש ,התבס הניכהש םימוקר םידבו ,םירויצ ,םינטק ןלצרופ
"בנרא םע דלי" הריציה תייצקודורפר
ןח תמרל הניוומ .ןרוביר ירנה לש
היבא תיב תוריק תא וטשיקש תויצקודורפר
.ןח תמרב הרדחב התע ולתנ הניווב

חנומ" הכורעתב תעכ תפתתשמ ילטקוט הילט
,הכורעתה .ןועבט תירקב "רועה תומקרב
רדעה ייוטיבב תלפטמ ,וינטג תנע הרצאש
ינשה רודה םע םינמנה םינמא ברקב םלאו
לע בושחל יתלחתה םינש המכ ינפל" .האושל
ךכל תעדומ ינאש ילב ינש רוד ינאש ךכ
יתכשמנ" .וינטג תרמוא ,"םוי-םויב
קפס ,יומס האושב םהלש קוסיעהש םינמאל
םלצא יתאצמש םינמא תצובק יתזכיר .םייק
,עדומ אל םא םג ,יזכרמ ביטומכ האושה תא
וינטגל ףתושמ הנכמ ."ררבומ אל םא םג
םיענ ונחנא" .ליגה אוה םינמאה תיברמלו
.תרמוא איה ,"ונייחל 40-ה תונש ביבס
םג ךא ונידלי דיתעל המידק םיטיבמ ונא"
םלוע לש ןורכיזל ,םירוהה רבעל ,רוחאל
."רדענ

םצע רדענ ,'39 תנשב לארשיל הלע היבאו ץראה תדילי המאש ,ילטקוט לצא
התכז אל איהו ,טילפכ המחלמה תועווז תא הווח אל היבא .האושה ןורכיז
ונממש םלועה םע הלש שגפמה היה םירחא םינבומב .התפסנש התחפשמ תא ריכהל
ובצינ םייתנש תב התיהשכ :ובש תויחב ררמצמ 16 ןב היהשכ היבא ערקנ
םירחאו ורחב םקלח תאש ,התבסו הבס לש םיממודה םהיצפח םואתפ עתפל התיבב
.יסיפ ,ישחומ ןורכיז .םהידי ומב וניכה

תנשב .סנאה ארקנו ,וירוהל דיחי ןב ,'23 תנשב הניווב דלונ הילט לש היבא
הרומה סנכנ - הירטסוא לש ינמרגה חופיסה - סולשנאה רחאל שדוחכ ,' 38
סנאה לש וירוה .רפסה תיבל דוע אובל םהל לא יכ םידוהיל עידוהו ותתיכל
תולעל טילחה ומצע אוה ךא ,ויבא לש ויחא רג םשש ,דנלריאל רגהל וננכית
ףרטצה אוה" .ילטקוט תרפסמ ,"טקיפיטרס לבקל חילצה יבא" .לארשי ץראל
תליחתב לארשי ץראל רעונה תיילע םעטמ וגילפהש םירענ לש הנורחאה הצובקל
.הניתשלפ הארקנ ,היצנו למנמ האציש ,הניפסה ."'39 תנש

ןסחמב תיבה לש ותלוכת תזיראב רלייצ סנאה ףתתשה וירוה תיב תא בזעש ינפל
וזראנ םיצפחה .דנלריאב דודה תיבל חלשנו הניפס לע סמעוהש ,לודג ץע
.תדחוימ אוצי תדועת קיפנהו חולשמה תא רשיא ףא ינמרג סכומו תונדפקב

ול קנעוה םשו ,הינגד ץוביקל סנאה הנפ ץראה יפוחל הניתשלפ הניפסה האבשמ
,"םישדחה םילועה רובעב ונכוהש םיירבע תומש תמישר ךותמ" ,ילע םשה
ףאו הילטיאב תוברקב ףתתשהו יטירבה אבצל ףרטצה רלייצ ילע .וירבדכ
.יברעמה רבדמב

וספתנ רלייצ גוזה ינב .לעופה לא אצי אל םלועמ דנלריאל וירוה עסמ
.'44 תנשב ותמוה ףוסבלו הינמרגב זוכיר הנחמל ורבעוה ,הניוובש םתרידב
לש תדחוימ השפוח המחלמה םות םע רלייצ לביק יטירבה אבצב ותוריש תרגסמב
רובעכ .ץראל רזח ףוסבלו רבד ולעה אל וישופיח .וירוה תא שפחל ידכ שדוח
.ןח תמרל ורבעו הינגד ץוביק תא ותייערו רלייצ ילע ובזע םינש המכ

לש וירוה תיב ןעטמ תא הליבוהש הניפסה לש הכרדב הדמע אל םלועה תמחלמ
המחלמה המייתסהשכ .קרופו דודה תיבל עיגה אוה ;דנלריאל הירטסואמ רלייצ
תא חלשו דנלריאל אב אל םלועמש ויחא לש םיברה םיצפחה תא דודה זרא
.לארשיבש ונייחאל ןעטמה

,תובר םינש רבכ היתוריציב םיחכונ ילטקוט הילט הלדג םתציחמבש םיצפחה
.ילטקוט תרמוא ,"תקתוש הדלי יתייה" .הדימה לע רתי טלבתהל ילב ,טקשב
רשוכב אלו הייארה שוחב רתוי יתשמתשה יתודליב .םיקתושהמ היה יבא םגו"
ידלי תיברממ הנוש ינא .ןומה יל ורפיסש םיבר םיצפח םע יתייח .רובידה
אלא ,תיבה ןדבוא לע העווז ירופיס יתעמש אלש םושמ ,האושל ינשה רודה
.אבא לדג ובש םלועה לש םחה ויפוא תא ,תיבה לש ומויק תא יתיווח רקיעב
."לדג ובש תיבה לע ,הלודג הבהאב ,רפסל יבא לחה םינשה םע

תוחול וליפא וב וזראנש ,ןסחמה .ץראל ועיגה ןכא דודה זראש םיצפחה לכ אל
ילב לארשיל עיגה ,הלש ץעה יחותיפ לע תיבה תלדו חאה תא ופיקהש שישה
הבנגנ ותודלי .רלייצ סנאה לש םידליה רדח יטיהר תיברמ ילבו חבטמה יצפח
.ךרדב

הדיעמ ילטקוט .בר דובכב "םשמ" עיגהש ןעטמה לא הסחייתה ילטקוט לש המא
עיגהש םיצפחה סופרוק .תאזה שדוקה תאריל הפתוש איה ןיאש המצע לע
.תלבוקמה תירמוחה היכררייהה תריבשב אקווד הילע עיפשה לארשיל הניוומ
איה ,"םשמ ואבש םושמ ךרע יווש ובשחנ ןלצרופ ןולספו חבטמ תבגמ ירובעב"
יצפח ,והשלכ גח לגרל ומאל יבא הנקש ןולספ ידיב שוחל יתלוכי" .הריבסמ
התנקש תורעק טס םדצלו ,םהב ורקיבש אפרמ תונייעממ םירוהה ואיבהש תרכזמ
."ץראב ימא

תא .שדוק תדרח רדענ ןכא הירוה תיבב ומרענש םיצפחב ילטקוט השועש שומישה
ינולספ םימעפלו ,הלש היתודובעל הקיתעמ איה התבס המקרש םייומידה
ןיינעמ רמוחה" .הלש תוילוסיפ תוריציב דיימ-ידר יצפח םישמשמ ןלצרופה
לע יתוא םידמלמ יבא תיבמ םיצפחה .תוברת לע הב דומלל רשפאש ךרדכ יתוא
קוסיע הזב האור ינא .תוגהנתהה יסופד לע ,םש וררשש הליכאה יגהנמ
."יתחפשמב יגולואיכרא

איה .הדבכ הסמעמ םג תעב הב ךא ,הבושח תודע םה םיצפח ,ילטקוט לש הדידל
תוארל הצור יתייה" .הלש היתוריציל אל ףא ,םיצפחל תרשקנ הניאש תשקעתמ
ינא .םינשה םע ההודו ךלוהש וקסרפל המודב ילוא ,הלכתמ והשמ יתוריציב
ךותל התוא תררופמ ינא הלבתמ ןהמ תחאשכו הניוומ ועיגהש תובגמב תשמתשמ
."תושדח תודובעב תמייקתמ איה ךכו רמוחה תבורעת

וללה םיצפחה" .רתוי ךבוסמ םיירמוח םיצפחל ילטקוט לש רשקהש המדנ ךא
.ילש תיבה ןולסב הבשייתהו האב הניו" .הריבסמ איה ,"ונתוא ורחב םצעב
הדומ ינא .םהב ונרחבש ילבמ תיבל וקתעוה יתבס המקרש םייפהפי םינלבוג
שמתשהל וא םתוא רובשל תעתרנ ינניא .וללה םיצפחל בכרומ רשק יל שיש
םיצפח לש םצמוצמ רטנווניא יל שי .השק הביגמ יתייה ובנגנ ול ךא ,םהב
."םינשה לכ תדבוע ינא ומעו

תא קחשמ יפלק לע הסיפדהשכ הנורחאל ילטקוט החיצנה הזה רטנווניאה תא
עיפומ םיפלקה לכ לש ינשה םדצב .םינשה ךשמב הניכהש םיירקיעה םייומידה
לעב ירטסואה רייצה לש 1786 תנשמ "בנרא םע דלי" רויצה קתעה :ההז יומיד
,חולשמב האצמנש היצקודורפרה םע הלדגש ,ילטקוט .ןרוביר ירנה ןועטה םשה
טרא ףוא ימדקא לאיורב יוצמ ירוקמה רויצה יכ הנורחאל קר התליג
.ןודנולב

םילכ - "םיקופד םילכ" םהבו הניכהש ןלצרופ ילכ םיספדומ םיפלקה לע
םהילע המקרש ריינ ידגב ;תממדמ ,השק הרובח המדמה ינועבצ םתכ םהילעש
ינב ויהש םושמ ,םירבח םהל תארוק איהש - םיבלכ םהבו םינוש םייומיד
.התודליב םידיחיה החיש

םקלחש ןלצרופ יעובירמ בכרומה ,"ןלצרופ חיטש" איה תרחא תקתרמ הדובע
םיינגרוא העיבצ ירמוח םהילע ומשוהש ינפל תינושאר הפירש קר ופרשנ
.םכותל וססומתהש

,תוליחכמ תורובחכ ,תוינפוג תולועפ םימדמה םירמוחב לפטל הברמ ילטקוט
תבכרומה הכימש הרצי רבעב .ריינ ינותחת לע םימתכו םידגב לע םד ימתכ
שארה עיבטהש עקש הילעש ןלצרופמ תירכו הסיבכה שביימב ףסאנש ךוממ
.ןשיה

,םימלשומ אל םלוכ ,הארמל םיירירבש ןלצרופ ילכ םיגצומ ןועבטב הכורעתב
לוורש דחאה הדצב קרש ריינ תצלוח תגצומ תרחא הניפב .םימוגפ ,םירובש
רסוח תא בטיה המיגדמ "קבא םיאלמ םינותחת" הריציה .ץווכמ ,דפקומ
,םיגתומ לובסל הלוכי אל ינא" .רמוחבש ףויזה חכונל ילטקוט השחש תוחונה
לוכי בהז ספ ולש הפשה לעש הפק לפס .לקש 100 םילועש םידלי ינותחת
תוכיאה ילמס תא רקעל ,לבלבל הסנמ ילטקוט ."עורג הפק ליכהל טלחהב
.תיתרקוי תמתוח העיבטמ איה תומוגפה היתודובעמ קלח לע .םיינוציחה

תואמגודמ רשייה םיחוקל הכורעתב םיגצומש םיפסונ ריינ ידגב לע םייומידה
םיסקיא םירצוי םהלש ראתמה יווק תאש ,"םיXXרויצ"ה םה הלאכ .התבס המקרש
התיה איה םג .םימוד םירבדב תוקסוע ינאו יתבס םינשה קחרממ" .םימוקר
."הכרדב תינמא

טפילה .הניווב ןאצומש תוריציה דועיתב ילטקוט הקוסע תונורחאה םינשב
ןסחמה .רבד לכל ןסחמ שמשל לחהו םיאבוימה ויצפחמ םינשה םע ןקורתה ומצע
,ךושח" .תיבה רצח לש קחורמה הצקב דימת בצינ ,ץעה תלד לעב ,ןשיה
.וכותל סנכיהל הששח דימתש תרפסמו ילטקוט הילט תרכזנ ,"ירותסמ

,יקסבושטופ הקבר ,קבמולוג קחצי ילטקוט דצל םיפתתשמ ןועבטב הכורעתב
,ןייטשדלוג ירג ,ףיטנ ריאמ ,גרומ הרובד ,ירעי ןורש ,טרגניר תירוד
.הכורעתל תונכהה תעב התמש ,שומרוק שוש ןכו ריפוא דעלג ,יאבג והיעשי
דחא לכל קינעהל וליכשה ףשר יתסא הירלגה תלהנמו וינטג תנע תרצואה
בצימהמ .םליא חיש-וד להנתמ תוריציה ןיב ךא ,ימונוטוא ללח םינמאהמ
תולאשב המוד קוסיע הלוע ,המגודל ,יקסבושטופ הקבר לש "יאמ שדוחל הלמש"
הלמש לע הרייצ יקסבושטופ .תוירמוחל בכרומ סחיו יתוזח ןורכיז לש
המא הל הראיתש ביבאה יחרפ תא ,שממ לש ףוג ףיקהל הלוכי הניאש ,תקרופמ
.ןילופב .ביבאב וחרפש םינושארה םיחרפה -

תספדומה הרודהמה
20.04.02 תבש םוי
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
טרופס
ישיש םוי ןויליג
עובשה לש היזיוולטה
תורפסו תוברת
ישיש םוי הירלג
םיפסומ
ץראה ףסומ
טנרטניא ןטפק
ן"לדנ ףסומ
םירפס
תואירב ףסומ
ץראהב ףלוחה עובשה
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה
"ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©