ילד | ילדה | חי | צומח | דומם Boy | Girl | Animal | Plant | Object

עמי שטייניץ, אמנות עכשווית, תל-אביב, 2000

Ami Steinitz-Contemporary Art, Tel-Aviv , 2000

English

על התערוכה - עמי שטייניץ, יוני 2000

באמצעות מגע עם רצף של חומרים: צבע, נייר, פורצלן, בד, מתהווה בחלל התערוכה סביבה של עדויות, ממצאים ופרטים. הסימנים והחפצים מאחים משך של נקודות זמן ומותירים משקע של עלילה. האגדה הנרשמת בין החפצים נוגעת לא נוגעת בנקודות הקריסה השרויות במרחב האשליה של משחק החיים.

הסיפור מורכב מפרטים מאוד אישיים לכאורה, אך אלה רומזים על התפוררות של עבר אירופי ועל התפרקות בסביבה "חדשה/ עתיקה". סוג של שרידים מלווה את הסוף שהיה שם ואת ההתחלה שלא הסתייעה כאן. בתווך שרויים סימנים, עדויות, זמן, חיים, רגש ומבט. בין תקופות, בין חומרים ובין חפצים נאמרים משפטים אודות מציאות, אודות ניסיון ואודות מה שנחרט כאבוד.

לבקורת שהופיעה ב , מדור תרבות וספרות, מאת עוזי צור, 30 ביוני 2000

לבקורת שהופיעה ב , מדור אמנות, מאת רותי דירקטור, 30 ביוני 2000

לסריג: תמונות מהתערוכה Grid: Pictures from the Exhibition

   

Boy, Girl, Animal, Plant, Object - Talia Tokatly's Exhibition

by Ami Steinitz, June 2000

The use of a variety of materials: color, paper, porcelain and fabric create a space in which there is a presence of witness, findings and minute parts. The marks and objects create a sense of a plot. The tale is written between objects and touches almost on the fragile points that exist in the space of illusion of the "game of life".

The story is of personal detail perhaps, yet it alludes to the disintegration of a European past and the falling apart in a "new /ancient" environment. The group of remains follows the end that occurred there and the beginning that did not materialize here. In between are marks, evidence, time, life, emotion and a view. In the space of time, mateials and objects, sentences are told about reality, about an experience and about what has been engraved as lost.

קורות חיים

מאמרים ובקורות

קישורים

ראשי

C.V

Art Reviews

Links

Main