Advertise

קחשמה םש


תואמגוד יתש ןה לסמ הרמתו ילטקוט הילט לש תוכורעתה
תרוסמה ךותמ תאצוי ילטקוט .תישנ היווחל תונינא
קחשמ רכזאמש בצימ לא תילנויצקנופהו תיטושיקה תימרקה
תויווזמ םיאבומ לסמ הגיצמש םימוליצה תעשתו ,תודלי
םיטקייבואה יוהיז תא תובכעמש ,ןפוד תואצוי םוליצרוטקרד יתור


בותכ ולש הנוילעה הרושבש ,תוצבשמ ףדכ תבצועמ ילטקוט הילט לש הכורעתל הנמזהה
םיבשוחו דירג הזל םיארוק ונייה תונמא לש םיגשומב ."םמוד חמוצ יח הדלי דלי"
יהוז "חמוצ יח ,ריע ץרא" לש םיגשומב לבא ,תיטסילמינימ תיגשומ תונמא לש ןוויכב
םירוההשכ רקובב תבשב ילוא ,ןורפיעב ,דיב תוטטרושמש תוצבשמ .קחשמ לש הלבט
לש תורוש ,תודליה לש םייפוסניאה םיירהצה ירחאמ דחאב םתס ילוא וא ,םינשי
ךותמ רבכ רוריבב הלוע הזו ,ילטקוט הילט לש םירמוחה .םירעו תוצרא ,תומש ,תויתוא
המצע הכורעתה .רגובמ לש םייניע ךרד םידבועמש תודלי ירמוח םה ,לפוקמה הנמזהה ףד
וא הנחתכ - דרפנב הדובע לכ אורקל ןתינ "הדלי ,דלי"ה תארשהבו ,בצימכ תנגרואמ
.ולשמ םיקוח לעב םלש קחשמכ ילוא ,םלש ךרעממ קלחכ םג לבא - המצע ינפב תצבשמכ
ונחנא קחשמה םש זרכומשכ דיימ יכ חלצומ רומיה דימת טעמכ איה קחשמב הריחבה
תרצוי איה ,ןיטולחל תיתורירש איהש תורמלש ,תמיוסמ תויקוח לעב םלוע ךותב םיאצמנ
קחשממ תחקול ילטקוט הילט .םהילע רומשל וא וילכ תא רובשל וא שקבתמש דרפנ םלוע
םילכ ,תונחתה ןיב ,ךרדה ךרואל הדימעמו "הדלי ,דלי" דמצה תא לכ םדוק תודליה
תודוקנ ןיעמ םינמסמו ,דורוובו תלכתב םיעובצ ,ןלצרופמ םייושעה םינטנטק םינידע
,ימרק רמוחמ םייושע םהש ןוויכמ .יסיסבו ילמס יכה ןבומב ,"הדלי ,דלי" לש
הקיתו הרומכ תרכומו ,ימרק רמוחב תקסועה תינמאכ ההוזמ ילטקוט הילטש ןוויכמו
םה דורוובו תלכתב םינטקה םיטקייבואהש שארמ םיחינמ ונחנא ,לאלצבב תורדקל הקלחמב
םאתהב ,דחיב םהינש וא םיילנויצקנופ וא םייטושיק םהש םירבד רמולכ ,םילכימ ,םילכ
שממ ךכיפלו תיתחת ילוטנ םהש ררבתמ ,קדקודמ טבממו ,בורקמ קר .תימרקה תרוסמל
םילוגע םיחתפ ינש םע ,תופקשמל רתוי םיבורק םה ,םצעבו ,םילכ תויהל םילוכי םניא
ומכ ,הכורעתה ךרואל ןומזפ ומכ םירזוחש ,הלאה "הדלי ,דלי"ה וישכע .םסיסבב
ךל רמוא והשימש דע "א"ה-ת"לד-ל"מיג-ת"יב ,ף"ל-א" ,טקשב ,בלב תרזוחה האירקה
ןכרדש םייניעה ,טבמה תודוקנ ,הכורעתה לש תופקשמה םה הלאה "הדלי ,דלי"ה ,"פוטס"
.לולכמה לש תועמשמה תננוכתמ
םג ,תיפיטיכרא םגו תילארשי םג איהש ,תודלי לש תובקע ,רומאכ ,םה האור ןיעהש המו
טעמ אלו ,הלאה םירמוחב םילפטמ םינמא טעמ אל .תילמסו תיללכ םגו תיפרגויבו תישיא
השגרה הנשי ןכל .תורענ לשו תודלי לש ןלוק תא תונורחאה םינשב תועימשמ תוינמא
לופיטה ינש דצמ לבא ,םירכומ םירמוחב רבודמ דחא דצמש ילטקוט הילט לש הכורעתב
ןתונ ,הלש יעוצקמה ךוישה תא םדוקמ יתרדגה ויפלש םוקמ ותואמ קוידב ,רמוחב
.בל תבוש הנידע תוחכונו ןנער עגמ ,השדח תוכיא םירבדל
ךותמ חוקלה טחוש הינמ לש םוליצ עבטומ םהילעש םינטנטק ןלצרופ תוחול ,לשמל ,םנשי
."ץראב םינושארה הידעצ" :ויתחתמש בותיכה ללוכ ,בושייה תודלות לש והשלכ רפס
תבר ,תיניצר ,תיגולואידיא ,המצוע תבר ,הצולח) וב תועטל ןיאש ,אלפנה םוליצה
יבג לע ומצע לע רזוח אוהשכ ,(ךלש אמא היהתש הצור תייהש חוטב אל לבא םיללעמ
עוגעג ןיבש תושוחתה דענימ לכ תא ומצע לע חקול ,תונידעה ,תוקדה תויחולה
.ןוחכיפל היגלטסונו תוכר ןיב ,הינוריאל
תדוכלמל לפונ וניא ומצע בצימה םא הלאשה תלאשנ ,"היגלטסונ" הלמה הרמאנ רבכ םאו
.רבע ,תונורכז ,תודלי ירמוחב םיעגונש תמיא לכ ,חתפב תברואה
לע םימיוסמ תומוקמב הנוע איהש לככש ,תירמוחה העיגנב הנותנ הבושתה ,יניעב
המצעמ תשרודו תיטיא ,תינלבס ,תקיודמ םלועל איה ,תישנ די תכאלמ לש פיטואירטסה
תוריינמ םייושעה תודלי לש תולמשו םינותחת ,לשמל ,םנשי .דפקומ היישע רטשמ
;ימרק רמוח ישוג ךותב תועוקש הילגרש הדיש הנשי ;ועבצנו ושבוי ,םימב ובטרוהש
ויה וליאכ ןיטולחל םיארנ םהש ךכ ,עובצ עוציב ןוטרקמ םייושעה ףרפרשו הטימ
םייושעה םיירוטאינימ םיטקייבוא תורשע הכותבו ריק לע היולתה תינורא ;ץעמ םייושע
ומכ ,םייגולואיכרא םיאצממ ומכ םיפדמה לע םיחנומש ,ןלצרופמו ימרק רמוחמ
םידבה יריישמ םייושעש הטימ יעצמ םג םנשיו .םהשלכ םידירש וא תורכזמ ,םינבואמ
ומכ הפצרה לע םיסורפה םיחוטשו םיקיקד ןלצרופ יפד ,הסיבכה שוביי תנוכממ םיפסאנש
םיבותיכהו םיטושיקה םע ,הלאה ןלצרופה יפד .תונטק תואצמה ףוס ילב .םיאלט חיטש
ילטקוט התשעש ךלהמה תא ריהבמש םוקמה קוידב םה ,םהילע םיעבטומה םימוליצה וא
תשרדנה תונמאל ,ךכמ םיעבונה םיכוישהו תויצאיצוסאה ךרעמ לכ לע ,תימרק תרוסמהמ
תונרקס וליפאו תיסיסב תוביוחמ תרמשמ תאז םע דחיו ,שרדנ אוהשכ קר ימרק רמוחל
.םה רשאב םירמוחל סחיב תיסיסב
תינמא ,לסמ הרמת לש הכורעתב םג עיתפמ ןפואב ילא רזח הלש קפואמהו ןדועמה בצימה
הרואכלש תונמא תפש תרבודה ,םיעשתה תונש תונמא לש תקהבומ תגציימ ,הברהב הריעצ
לש היצקנופ הנניא ,הלאה תוכורעתה יתשמ הלוע ךכ ,תישנה היווחה .ןיטולחל הנוש
םינשב הדמעמ תא הססיב לסמ הרמת .תיתונמא הפש לש אל יאדוובו ליג לש וא רוד
םייוליגבו תינימ תוהזב ,ישנה ףוגב םוליצ תודובע ךרד תקסועה תינמאכ תונורחאה
תיאצח וא תומצה וא ,הלש םינותחתה ימוליצ .היתוכלשה לשו תישנה היווהה לש םינוש
לש םינוקייא ןיעמ וכפה ,עוטק יתודלי-ישנ ףוג לע םלועל ,ךרבה לעמש םילפקה
תודובעב הכ דע ועיפוהש םייומידה לכ .תוישנל תורגבתה ןיבש ףסה לע תישנ תוחכונ
וא תוישנב תרחא וז הרוצב ועגנ - םירישיו םירורב ,םיטעמ םלועל - לסמ הרמת לש
םדעבש המו חטש ינפ ,יותיפ ,יפוי ןיבש חווטה לכ ךרואל ,הלש םילמסמבו םיכילומב
.םתחתמו
לע םיספדומה םימוליצ העשת דבלב דחא ריק ינפ לע אגנ הירלגב הגיצמ איה וישכע
םימוליצה תודח תורמל ."הלודגה הבודה" תוחפל ויה וליאכ םייולתו סקפסרפ חטשמ
תלגע ,קונית לש קיטסלפ תייטבמא - ןושאר טבמב חנעפתמ וניא יומיד םוש ,םתורישיו
תא םיהשמש ,ןפוד תאצוי תיווזמ וא ךותיחב םימלוצמ םלוכ ,קיטסלפ עוצעצ וא קונית
וליאו ,רתויב םיריהנה םה חריה לש םינבל םימוליצ .ותוא םיבכעמו םהלש יוהיזה
דרדרו רוע גיצמ דחא לוגע ןוילדמ .רתויב םימותסה - םדא רוע ,רוע לש םימוליצ
הלאש עבשיהל רשפא ישילשו ינש טבמב םגש םוח חטשמ גיצמ וילעמ יולתה לודג םוליצו
ןמז חקול .רוחש רבג לש ורוע תסיפ יהוז ,אל לבא ,היפאר וא ספסוחמ דב לש חטש ינפ
םגש ררבתמש דע ,יוהיזה ררבתמשכ (הלקהו) האנה ןימ שיו ,םייומידה תא חנעפל
ראשנ ולוכ ךרעמה - רועה תוסיפ ,קוניתה יצפח ,חריה - םיחנעופמ רבכ םיטרפהשכ
.רותפ אלו יתדיח
- םירמוחה לש והשלכ ןוגרא שקבמה םוקמהמ אוה ילטקוט הילטל רוביחהש יל המדנ
,רדס ןתייש והשמ .והשלכ ימסוק ךרעמב אלא קחשמב רבודמ אל לסמ הרמת לש הרקמב
תקסוע םהבש םיכירפהו םיעיגפה םירמוחה תא חינהל רשפא וילעש ןגרואמ עצמ ססביש
םיבורקה םירבדה לע "הלודגה הבודה" ךרעמ ךרד תרבדמ לסמ הרמת .תישנה תונמאה
לע .םימשל דע םתקחרה ךרד תאז השוע איהו - קונית לש תוחכונ ,רוע עגמ - רתויב
ךרד םידמל ונחנא רוע עגמ לע ,ולש םיעטוקמה םיצפחה ךרד קר םיעדוי ונחנא קוניתה
בורקה .ןחלושל ןפג רמצ ומכ ונל שגומ ,אוה אקווד ,חריה וליאו ןצקומ פא זולק
,דצרמו לודג יפוי לש הפיטעב לכהו ,ידרוסבא די גשיהב םואתפ קוחרה ,קחרומ רתויב
.םימשב םיבכוכ תצובק ומכ דצרמ
תרהזנ - ךכל תונינא תואמגוד ןה לסמ הרמתו ילטקוט הילטו - תישנ היווחש השגרה שי
הנגה לש גוסכ ,תימצע הרימש לשו תוריהז לש גוסכ .ןודיעו קופיא לש םוקממ עיפוהל
.םיפשחנה םירבדה לע
ץינייטש ימע הירלג .ילטקוט הילט
אגנ הירלג .הלודגה הבודה .לסמ הרמתRuty_d@ha-ir.net


הרזח

2000 ץראה תצובקמ Israel On Line - ל תורומש תויוכזה לכ ©