Internet Edition
Ha'aretz
Internet Edition 2000 ינויב 30 ,ס"שת ןויסב ז"כ ישיש םוי
   


SectionsAdvertise


השא-הדלי לש ןורכיז קחשמ


רוצ יזוע

.קדצ הוונ ץינייטש ימע ,"םמוד/חמוצ/יח/הדלי/דלי" :ילטקוט הילט
לב ךירנייה ןרק ,(יבצ ןב ילט תרצוא) "תרוחרחש" :ןובנ יררה עטנ
.ביבא לת
.ביבא לת םת הפק ,"םיבותכ םירויצ" :רימת סדה

תונוש תומרב תואיצמ לש םירבש הניסרחב רוציל האילפמ ילטקוט הילט
לש ןורכיז קחשמ תורצוי התנובתו היישעה תונידע .הטשפה לש
,םיירוטסיה-הרפ ומכ םיאצממ .דחאכ ישממו יטתסא אוהש ,השא-הדלי
ללחב םירזופמ השא-לכ ייחמו הלש הייחמ םיזמרו ,םיירוטסיה
,םידממה ,םירמוחה ,תויודעה ןיב בר ןורשכב תרבוע ילטקוט .הירלגה
קרשכ ,םלענו סרק וזכרמש רתוי לודג לולכמ לש םירוטנוק תייווטל
,ןשי-שדחה טנוולב הנשיה הפוריא לש םלוע ותוא ,ורתונ ויראתמ
.םישדח תוחוכ ידי-לע קדסנו ךלוהה

ןהינפ לע .בוהז בילכמ טוחב וזל וז תורופת ףוקש ריינ תועוצר
ץברמ ןיעמ ,(?) םד םתכ ,עורק דב ידירש ,רפרפא םיעלס רמצ זחאנ
,םיפוקש םיפדמ לע .יריש תיב ינפ דימעמה ,יגולואיכרא-יגולותפ
,םירוויח לטספ יעבצב םקלח ,תיתחת ירסח םיטורח ,םיעיבג םיחנומ
תובבוסה דב תוסיפל המודה קיקד רמוחמ ,ןיידע םיימלוג םיקלחו
וא תוריעז תולמשכ ןהו ,טורחה חפנ תא רוציל ידכ ןמצע ביבס
...רחש תורסח ןורטאית תופקשמ

הקינילקמ חקלנ ומכש ילירטס םמוד-עבט םרענ תיכוכז יפדמ השולש לע
ספב לחכומ ןהיתותפשמ קלחש קיקד רמוחמ תוסוכ ,םייניש אפור לש
,רמוח לש קד ריינמ הלפוקש העובר תיחולצ ,ףרשנו םסרוכ וא רוויח
ורבעש םייכינחו םייניש תוכרעמ לש הקיצי תוינבת םהילעמו םהיניבו
התטסש הימוטנאב ישונא רבא לש םיוויטגנ ,הלדגה ךילהת
םיצפח לש תילירטס הוולש הרוש לכה לעו .ילמרונהמ העיתרמ-תונידעב
.םתוא רהיט תוומהו םיישיא ויהש

ריינ תועוצר םייושע הדלי ינותחת םיחנומ תרתלואמ הנירטיו ךותב
םיסקיא לש תורושו םהב תועבטומ ףרט תויח .םיזע םיעבצב ועבצנש
ריינ יתיתפ יושע תופה רוזא קרו ,השבתשנש יהשלכ הריפסכ םינטנטק
.ילותב ןבל

היפדמ לעו ימלוג רמוח לש םיקולב לע תבצינ 50-ה תונשמ ץע תיירפס
תבוב לש ףוג ,ריהב רמוחמ השולנש הריעז היח תלוגלוג ראשה ןיב
ןטק ןומיר איה התלוגלוגו הנבל הדליב ופלחוה הינפש הרוחש הדלי
יקיקלח וזל וז תודומצ ץע תוינורא יתש ךותב דועו ...קמוצמו
לכהו ...תושורק תויליש ,תועבעבמ תויכנוק יקומח ,תוקיקד תומצע
תטקלמה תינרקס הדלי לש ןטק ףסואכ ,רמוחמ המיהדמ תונמיהמב יושע
.םייקנ ךא םיתמ םירבד

תודח תוירטמיס אלה םהיתותפשש ,םתוקיקדב םיטטור םידכ לש הרוש
הלא .םצעכ השקונ ןמזב ובו תינבא עקשמכ הריבש םתוקיקד .ןיכסכ
לעו ,בקר ףס לע ירפכ ,טעמכ ץווכתהש חפנ לש בצמב םייוצמה םידכ
,ךולכלה לובג לע םהש עבצ לש םימתכ םיעבטומ תועוקשה םהייחל ינפ
לש הרדס יתיישעתה-ימלוגהמ שי ומצע דכה רמוחב הלא לכל דוגינכו
לע המקרנ ןהמ תחא לכ לש תחא הבגשכ ,תיארקא ומכ תודלי ימוליצ
,יפויו באכ לש טקאכ - ישממ בהז םוחב ומצע םוליצה ריינ ינפ
.יפויה ןעמל המצע תא תעצופה הריעצ תוישנ

,תורימחמו תוכר הינפ ,ירוטסיה םימוליצ רפסמ החקלנש השא תומד
הידעצ תישאר" ריעז בותיכו ,הז םוליצ .הנובנו ,האנ התומד לכו
ינפ לע ,"קיתע" םוח ןווגב הנתשמ המצועב בושו בוש ספדומ ,"ץראב
האלכהכ - עוטק םיתעל ,םלש םיתעל ,ריהב סרח לש םיקיקד םירבש
,רבע ןמז לש ויפואב ןיידע היוורה ,תצאומ היגולואיכרא הרציש
.יומידו רמוח לש הגירחו הנוכנ הגיזמב

תלעבו ,לאלצבב ימרק בוציעל הקלחמב לוסיפה לולסמ תזכרמ - ילטקוט
ןיבש קד לבח לע םיתעל תכלהמ - הידימלת לע הלודג העפשה
לש םילודג םיקלחב השפש ,יתציב שטיקל תיתונמאה תוימונוטואה
ודווספ תויתונמא תוצלחמב הסוכמ שטיק ,תילארשיה טקייבואה תונמא
הנורשיכ ,(דחוימב ימרקה) םוידמב התטילש .תויטילופ וא תויגולוקא
בורב הנממ תוענומ - הפיקמה התייארו האלפומה התונידע ,יטסלפה
דע הפיו תניינעמ הכורעת תונובו ,שטיק ותואל שולגלמ םירקמה
.דואמ

דנרט ותואמ םיעבונה ,םירויצ לש בצימ הביכרה ןובנ יררה עטנ
תישיא תוברועמ ךותמ .יטורוונ םזילאיר לש יוושכע ימואלניב
השאה דמעמב םירושקה םיניינעב תקסוע איה ,(הנתשמ תונימאב)
דגנ תומילא ,ישילשה םלועב סקסה תורייתב תוניטק לש לוצינ :םלועב
,ףוגה תיילב ,ןמצע לע תופוכ תורענש יפויהו הליכאה ייוניע ,םישנ
,עדומ ןפואב ישטיק ,ינירכס אוה רויצה ןפוא ...ירכזה םויאה
("הכובה דלי"כ) "םילוז" םיירויצ םייטקפא לש הליזנ רויצה תקינכט
םינכתב הפוצה ףוצרפב הכמ איה ,רויצה תפטעמ לש תאזה תוקיתמבו -
וז) תויוויאנ וזיא שי לבא .הב םיריוצמה םיברוצהו םינועמה
לווע לש ,תמא לש השוחת היתודובעל הקינעמה ,המצע תינמאב (השגרהה
.חיטבמ יטסלפ ןורשיכב הריוצש ,תררועמ ,הננער הכורעת וז .באוכ

- יטסירלג וניאש ללחב גירחו ןיינעמ שומיש השוע היילתה ןפוא
,םינתשמ םילדגו (םייטפילא ,םילוגע ,םיעובר) םיטמרופב םירויצ
תילולפא הקותמ תויסרא לש ראומ ספיספכ ישארה ריקה ינפ לע םירוזפ
,(19-ה האמה לש םינואיזומבו םינולסב הילתה לע הינוריאב) הילושב
ןיחשכ םיבבוסה םידומעהו תוריקה לא ןיפיט ןיפיט םישלוג םה םשמו
.שבד ףטונ ריאממ

תוכייחמה היתפש ,הלוכת החוקפה הניע ,שלוג הרעש ,תינידנולב השא
הניע ךא ,תורדופמ הייחל ,תוטורמ היתובג ,זע ןותפשב תוחושמ
םינפה תוקיתמ ןיב דוגינה .ארונ לוחכ סנפב הסוכמ ,המוצעה ,הינשה
.רתויב הטוב רתסהל ,הקיתשל ,ישממה ףורגאל םתוינועבצו (רויצה)
תוכרואמ הידי ,טרבק תרמזכ רוקרז ךותב הריהב תנותכב הרוחש הדלי
םיבוהצ םירפרפב ףוסא הרעש ,תחאה הדיב דורו חרפ ,ןוגי ךאלמ ידיכ
תושאונ תזחוא היינשה הדי ,והשמ לתפתמו תוועתמ הפוג ,םיקורי
תוצוענה םיניע ,תוינרקס ,תובאוכ ,השא-הדלי ינפ ,הינפבו ,היחלב
םות ןיב תדדוחמ תויטנלוויבמא רדשמ רויצה לכ .התפמה ,הפוצה ךב
.אשונל הקינכט ןיב ,תורגבה עצפל תודליה

,ילד לע בשוי ,היילב ףס לע ופוג ,םוריע ןבל רבג הכורעתה רובטב
הדלי לא תוכוראה ויתועורז תא טישומ ,ךייחמ בוד תכסמ ושארל
לבונ בלחס ומכ לגלגס טרסו םילשפומ הינותחת ,המוריע ,הרוחש
,הלוחכ הרמיא םע םינבל םייברגו תומודא םילענ הילגרל ,הרעשב
הביסממ םיטושיק ידירש םייולת םהילעש םיטוח םילסרעתמ םהיניב
םילוחכ תיכוכז יזורח לש שחנ ,(המיז ףשנ וא תדלוה םוי) יהשלכ
הילע הקוריה העבגה שארמ חרופ טונח ריינ חרפ ,רבגה יצלחמ לתפתמ
הינשה ודיו הנטקה התמצ תא המירמ רבגה לש תחאה ודי ,םידדובמ םה
ןיא) היניע תא תמצוע ,הייחל תא תחפנמ איה ,היפתכ תא תודח הסעמ
בושו - החופנה הסרכ לע הידי תא תבלשמו (הזה רויצב םייניע
לכ תא תוועמש לודגה לוגעה טמרופה ןיב תויטנלוויבמא
ןיבל ,ימינייב-ימי הרפמט רויצכ תיבלחה תוינועבצה ,תוויטקפסרפה
.(הדליו חוקל וא תבו בא) ןאכל וא ןאכל עמתשמה ןכותה

ץראב תוכרדמ ירויצב ןומהה תא םינש ינפל האילפהש רימת סדה
,תיטסילמינימ ,דואמ תרדגומ תוינרוצ תלעב הריציל התנפ ,הפוריאבו
הרוכז .ישיא ,יתיירורעש ןכות לעב טסקטב בר שומיש השועה ,הייקנ
הבהא ריש לש טסקט הדימצה םש םילשוריב הררסומב התדובע דחוימב
.רפתה וק לש יעגרהו יחצנה ףונב אילפהל גזמתהש םגרותמ יברע
,םיבותכ םירויצ .טעמכ ןנוגתמ עיגפ והשמ שי תיחכונה התכורעתב
ינא" :הנצחוהש תוימיטניא לש ,םימצעומ ,םילדגומ םירקיטסכ םיארנה
ישארל לעמ חתמנה ספכ ןבל לע רוחש - "הטילש תדבאמו תבהאתמ
ינשה יצחה דועב רוחש יצח לע ןבל ביטגנכ "ךכ" .םיחונינה םידעוסה
יטמתמ ,הלועמ שוח שי רימתל .ימינפ קבאמ לש ופוסב הערכהכ - קיר
ןוטה תא תוטשפל םיקינעמה היישע קוידו ,היציזופמוקל ,טעמכ
דבלמ ,תינימ תוכייתשהב ןיחבהל ןתינ אלש טעמכ התריציב .ןוכנה
...ןמצע םילמב עמטומה ישנה שגרה ילוא

06/30/2000 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ ©

תופסונ תובתכ


[ םיקסעו הלכלכ | ץוח תושדח | םויה תושדח | ןושאר דומע ]
[ טרופס | הירלג | תובתכ | םירמאמ | ןוהה קוש ]
[ םינותיעה תורתוכ | עבטמ ירעש | ריוואה גזמ תיזחת | תימויה הרוטקירקה ]